แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับ วันลงทะเบียน ชื่อ - สกุล ประเภทเข้าร่วม ประเภทการนำเสนอ จำนวนเงิน(บาท) สถานะการชำระเงิน สถานะวิดีโอ
131 ต.ค. 2564 นายณัฐดนัย รอดริน นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
231 ต.ค. 2564 นางสาวอัญฐิกา คูณแสง นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
331 ต.ค. 2564 ดร.จตุพันธ์ รุจิรานุกูล นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
431 ต.ค. 2564 นางสาวกันยารัตน์ หนูด้วง ฟัง --รอเช็คสถานะ -
531 ต.ค. 2564 นางสาวกนกวรรณ มุขตา นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
631 ต.ค. 2564 อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์ นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
731 ต.ค. 2564 อาจารย์สุนันทา คะเนนอก นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
831 ต.ค. 2564 อาจารย์นฤมล อภินันท์สวัสดิ์ นำเสนอบุคคลภายใน ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
930 ต.ค. 2564 นางสาวฐิติมา ระสอน ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1030 ต.ค. 2564 นายยุทธพงศ์ ช่วยนาเขต นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
1130 ต.ค. 2564 อาจารย์รภัส ศิลป์ศรีกุล นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
1230 ต.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
1330 ต.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
1430 ต.ค. 2564 นางจีรนันท์ บุญแก้ว นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
1530 ต.ค. 2564 นางสาวอัญมณี เควันดี ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1630 ต.ค. 2564 นางสาวเอมอร แสงดาว นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
1730 ต.ค. 2564 นางสาวอลิศรา บรรดาสุข ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1830 ต.ค. 2564 นางสาวลัดดาวัลย์ ชูทอง ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1930 ต.ค. 2564 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวิมล ตันสิงห์ นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
2029 ต.ค. 2564 ฟัง ภาคบรรยาย (oral)-ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
[ แรกสุด ]  [ ก่อนหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   ... [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 299 คน / 15 หน้า
RBRU 2020 | พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี