แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับ วันลงทะเบียน ชื่อ - สกุล ประเภทเข้าร่วม ประเภทการนำเสนอ จำนวนเงิน(บาท) สถานะการชำระเงิน สถานะวิดีโอ
119 ต.ค. 2564 นางสาวนัทธมน สุนทรยาตร์ นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
218 ต.ค. 2564 อาจารย์กมลพัฒน์ ไชยสงคราม ฟัง --รอเช็คสถานะ -
318 ต.ค. 2564 อาจารย์จิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
418 ต.ค. 2564 นายณัฐภัทร สุขวงษ์ นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
518 ต.ค. 2564 ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ฟัง --รอเช็คสถานะ -
617 ต.ค. 2564 นางสาวลูกน้ำ เจนหัดพล นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
716 ต.ค. 2564 นายธีรวุฒิ รักกลาง ฟัง --รอเช็คสถานะ -
815 ต.ค. 2564 นายสมศักดิ์ วันโย ฟัง --รอเช็คสถานะ -
914 ต.ค. 2564 อาจารย์ ดร.สราวุธ แสงสว่างโชติ ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1014 ต.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สุขุมพินิจ ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1114 ต.ค. 2564 อาจารย์มณฑา วิริยางกูร นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
1213 ต.ค. 2564 อาจารย์ ดร.สมพงษ์ เส้งมณีย์ นำเสนอบุคคลภายใน ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
1313 ต.ค. 2564 อาจารย์ ดร.วัยวุฒิ บุญลอย ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1412 ต.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี ดำศรี ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1512 ต.ค. 2564 นางสาวธัญพิชชา พงษ์เจริญ ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1612 ต.ค. 2564 นางสาววัชราภรณ์ ดวนใหญ่ ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1712 ต.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1812 ต.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี เหมะสถล ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1912 ต.ค. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส ฟัง --รอเช็คสถานะ -
2011 ต.ค. 2564 นายนิรันดร์ เนตรภักดี ฟัง --รอเช็คสถานะ -
[ แรกสุด ]  [ ก่อนหน้า ] ... 7   8   9   10   11   12   13   14   15   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 299 คน / 15 หน้า
RBRU 2020 | พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี