เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย (Oral)

ลำดับ วันลงทะเบียน ชื่อ - สกุล ประเภทเข้าร่วม ประเภทการนำเสนอ จำนวนเงิน(บาท) สถานะการชำระเงิน สถานะวิดีโอ
131 ต.ค. 2564 นายศุภกรณ์ รัตนะ นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
231 ต.ค. 2564 นายวิทวัส สุขชีพ นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
331 ต.ค. 2564 อาจารย์ ดร.ภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
431 ต.ค. 2564 นายณัฐดนัย รอดริน นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
531 ต.ค. 2564 นางสาวอัญฐิกา คูณแสง นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
631 ต.ค. 2564 ดร.จตุพันธ์ รุจิรานุกูล นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
731 ต.ค. 2564 นางสาวกนกวรรณ มุขตา นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
831 ต.ค. 2564 อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์ นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
931 ต.ค. 2564 อาจารย์สุนันทา คะเนนอก นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
1031 ต.ค. 2564 อาจารย์นฤมล อภินันท์สวัสดิ์ นำเสนอบุคคลภายใน ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
1130 ต.ค. 2564 นายยุทธพงศ์ ช่วยนาเขต นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
1230 ต.ค. 2564 อาจารย์รภัส ศิลป์ศรีกุล นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
1330 ต.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
1430 ต.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
1530 ต.ค. 2564 นางจีรนันท์ บุญแก้ว นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
1630 ต.ค. 2564 นางสาวเอมอร แสงดาว นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
1730 ต.ค. 2564 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวิมล ตันสิงห์ นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
1829 ต.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
1929 ต.ค. 2564 นายเจษฎา อินทา นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
2029 ต.ค. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สบสันติ์ มหานิยม นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
1   2   3   4   5   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 99 คน / 5 หน้า
RBRU 2020 | พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี