จำนวนบทความที่เปิดรับ

ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ต.ค. 2565 (หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ)
รับลงทะเบียนทั้งหมด 80 บทความ
 • ภาคบรรยาย 80 บทความ(ครบตามจำนวนแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้ว)
หมายเหตุ : รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม ที่ปฏิทินประชุมวิชการ

ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมนำเสนอแบบ Poster/Oral
จำนวนผู้เข้าร่วมนำเสนอครบตามจำนวนแล้ว

ประเภทนำเสนอผลงานวิจัย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก 2,000 บาท
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(ผลงานวิจัยต้องสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
1,500 บาท
* เอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา หลังจากจัดงานประชุม ฯ ประมาณ 1 เดือน
ประเภทเข้าร่วมฟังบรรยาย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
(ได้รับเกียรติบัตรหลังจากงานประชุมฯ)
* หมายเหตุ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไม่สามารถนำค่าลงทะเบียนมาเบิกกับทางมหาวิทยาลัยได้
** ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากงานประชุม (ออนไลน์)

หลักเกณฑ์การพิจารณา

(ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด, หลักฐานการโอนเงิน, ไฟล์บทความวิจัย)

 • สาขาการศึกษา
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 • โครงการประชุมวิชาการฯ
 • ปฏิทินประชุมวิชาการ
 • กำหนดการประชุมวิชาการฯ
 • ข้อกำหนดการตีพิมพ์
 • ตัวอย่างบทความวิจัย
 • รูปแบบ Template บทความวิจัย
วิธีการชำระเงิน
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภท : บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 178-1-48958-7
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
สาขา : สี่แยกเขาไร่ยา
อีเมลล์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน : นางสาวนิตยา ต้นสาย, นางสาวณัฐฐาณี ดีซื่อ
โทรศัพท์มือถือ : 086-4402639
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร : (039)319111 ต่อ 10802
โทรสาร : 039-471056
RBRU 2020 | พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี