จำนวนบทความที่เปิดรับ

ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ต.ค. 2564 (หรือจนกว่าจะครบ 100 บทความ)
รับลงทะเบียนทั้งหมด 100 บทความ
 • ภาคบรรยาย 100 บทความ(ครบตามจำนวนแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้ว)
หมายเหตุ : รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม ที่ปฏิทินประชุมวิชการ

ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมนำเสนอแบบ Poster/Oral
จำนวนผู้เข้าร่วมนำเสนอครบตามจำนวนแล้ว

ประเภทนำเสนอผลงานวิจัย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก 2,000 บาท
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(ผลงานวิจัยต้องสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
1,500 บาท
* เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา หลังจากวันงานนำเสนอประมาณ 1 เดือน
ประเภทเข้าร่วมฟังบรรยาย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
(ได้รับเกียรติบัตรหลังจากงานประชุมฯ)
* หมายเหตุ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไม่สามารถนำค่าลงทะเบียนมาเบิกกับทางมหาวิทยาลัยได้

จำนวนบทความครบตามที่ระบบต้องการแล้ว คือ 100 บทความ
โดยภาคบรรยาย(Oral) มีจำนวน 100 บทความ
โดยภาคโปสเตอร์ (poster) มีจำนวน 0 บทความ
ดังนั้นจึงไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
ประเภทนำเสนอผลงานได้

คำชี้แจงการส่งวิดีโอนำเสนอผลงาน

สำหรับนักวิจัย ส่งลิงก์วิดีโอนำเสนอผลงาน (ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7-12 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.)
- ให้แชร์ลิงก์ไฟล์วิดีโอใน Google Drive ของนักวิจัย ให้กับ Email : research_rbru2010@rbru.ac.th เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าดูวิดีโอได้
- สำหรับภาคบรรยาย(Oral) ความยาววิดีโอไม่เกิน 10 นาที
คู่มือการสร้างวิดีโอและอัปโหลดวิดีโอ
1. การสร้างวิดีโอ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

(ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด, หลักฐานการโอนเงิน, ไฟล์บทความวิจัย)

 • สาขาการศึกษา
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 • โครงการประชุมวิชาการฯ
 • ปฏิทินประชุมวิชาการ
 • กำหนดการประชุมวิชาการฯ
 • ข้อกำหนดการตีพิมพ์
 • ตัวอย่างบทความวิจัย
 • รูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย
 • รูปแบบ Template บทความวิจัย
วิธีการชำระเงิน
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภท : บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 178-1-48958-7
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
สาขา : สี่แยกเขาไร่ยา
อีเมลล์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน : นางสาวนิตยา ต้นสาย, นางสาวณัฐฐาณี ดีซื่อ
โทรศัพท์มือถือ : 086-4402639
email : research_rbru2010@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร : (039)319111 ต่อ 10802
โทรสาร : 039-471056
RBRU 2020 | พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี