สำหรับนักวิจัย เข้าสู่ระบบ

ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
ใส่ชื่อ!
ใส่นามสกุล!
ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง!

จำนวนบทความครบตามที่ระบบต้องการแล้ว คือ 100 บทความ
โดยภาคบรรยาย(Oral) มีจำนวน 100 บทความ
โดยภาคโปสเตอร์ (poster) มีจำนวน 0 บทความ
ดังนั้นจึงไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
ประเภทนำเสนอผลงานได้

คำชี้แจงการส่งวิดีโอนำเสนอผลงาน

สำหรับนักวิจัย ส่งลิงก์วิดีโอนำเสนอผลงาน (ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7-12 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.)
- ให้แชร์ลิงก์ไฟล์วิดีโอใน Google Drive ของนักวิจัย ให้กับ Email : research_rbru2010@rbru.ac.th เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าดูวิดีโอได้
- สำหรับภาคบรรยาย(Oral) ความยาววิดีโอไม่เกิน 10 นาที
คู่มือการสร้างวิดีโอและอัปโหลดวิดีโอ
1. การสร้างวิดีโอ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

(ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด, หลักฐานการโอนเงิน, ไฟล์บทความวิจัย)

 • สาขาการศึกษา
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 • โครงการประชุมวิชาการฯ
 • ปฏิทินประชุมวิชาการ
 • กำหนดการประชุมวิชาการฯ
 • ข้อกำหนดการตีพิมพ์
 • ตัวอย่างบทความวิจัย
 • รูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย
 • รูปแบบ Template บทความวิจัย
วิธีการชำระเงิน
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภท : บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 178-1-48958-7
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
สาขา : สี่แยกเขาไร่ยา
อีเมลล์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน : นางสาวนิตยา ต้นสาย, นางสาวณัฐฐาณี ดีซื่อ
โทรศัพท์มือถือ : 086-4402639
email : research_rbru2010@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร : (039)319111 ต่อ 10802
โทรสาร : 039-471056
RBRU 2020 | พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี