ถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

คำชี้แจงการส่งวิดีโอนำเสนอผลงาน

สำหรับนักวิจัย ส่งลิงก์วิดีโอนำเสนอผลงาน
(ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 8-13 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.)
- ให้แชร์ลิงก์วิดีโอใน Google Drive ของนักวิจัย ให้กับ Email : research_rbru2010@rbru.ac.th เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าดูวิดีโอได้
- สำหรับภาคบรรยาย(Oral) ความยาววิดีโอไม่เกิน 10 นาที
- สำหรับภาคโปสเตอร์(Poster) ความยาววิดีโอไม่เกิน 7 นาที
คู่มือการสร้างวิดีโอและอัปโหลดวิดีโอ
1. การสร้างวิดีโอ

จำนวนบทความที่เปิดรับ

ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 19 ต.ค. 2563 (หรือจนกว่าจะครบ 82 บทความ)
รับลงทะเบียนทั้งหมด 80 บทความ
 • ภาคโปสเตอร์ 40 บทความ (ครบตามจำนวนแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้ว)
 • ภาคบรรยาย 42 บทความ (ครบตามจำนวนแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้ว)
หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนภาค Poster ผู้จัดงานจะจัดส่ง Template poster ให้ทาง e-mail หลังจากบทความของท่านได้รับการตอบรับนำเสนอแล้ว (รายละเอียดอ่านเพิ่มเติม ที่ปฏิทินประชุมวิชการ)

ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมนำเสนอแบบ Poster/Oral
จำนวนผู้เข้าร่วมนำเสนอครบตามจำนวนแล้ว

ประเภทนำเสนอผลงานวิจัย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก 2,000 บาท
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(ผลงานวิจัยต้องสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
1,500 บาท
* เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา หลังจากวันงานนำเสนอประมาณ 1 เดือน
ประเภทเข้าร่วมฟังบรรยาย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
* หมายเหตุ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไม่สามารถนำค่าลงทะเบียนมาเบิกกับทางมหาวิทยาลัยได้ แต่จะสนับสนุนเฉพาะค่าตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

หลักเกณฑ์การพิจารณา

(ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด, หลักฐานการโอนเงิน, ไฟล์บทความวิจัย)

 • สาขาการศึกษา
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 • โครงการประชุมวิชาการฯ
 • ปฏิทินประชุมวิชาการ
 • กำหนดการประชุมวิชาการฯ
 • ข้อกำหนดการตีพิมพ์
 • ตัวอย่างบทความวิจัย
 • รูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย
 • รูปแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์
 • รูปแบบ Template บทความวิจัย
 • ลำดับการนำเสนอบทความ
วิธีการชำระเงิน
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภท : บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 178-1-48958-7
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
สาขา : สี่แยกเขาไร่ยา
อีเมลล์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน : นางสาวนิตยา ต้นสาย, นางสาวณัฐฐาณี ดีซื่อ
โทรศัพท์มือถือ : 086-4402639
email : research_rbru2010@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร : (039)319111 ต่อ 10802
โทรสาร : 039-471056
RBRU 2020 | พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี